Nieuws & Persberichten

Uitnodiging hoorzitting uitgebreide herziening Milieukeur Plantaardige producten op 1 februari 2018

De Milieukeur criteria worden jaarlijks herzien en per 1 maart 2018* zijn de nieuwe eisen geldig. Vanwege de sterk toegenomen vraag van retailers naar Milieukeur gecertificeerde plantaardige producten vindt er dit jaar een uitgebreide herziening plaats ten behoeve van de grootschalige deelname aan Milieukeur

Deze herziening richt zich op betere werkbaarheid, opschaalbaarheid en mogelijkheid tot internationale verbreding. Belangrijke randvoorwaarde daarbij is het behoud van het ambitieniveau van de criteria.

De wijzigingen die worden voorgesteld betreffen o.a.:

  • Ontwikkeling van één Milieukeur certificatieschema voor de diverse plantaardige producten, met een beperkt aantal specifieke eisen (bijv. voor open/bedekte teelt, substraatteelt/grondgebonden teelt)
  • Harmonisatie met andere certificaten zoals GlobalG.A.P. ten behoeve van efficiëntie tijdens de audits
  • Focus op milieu impact; daarmee vervallen de eisen ‘Werkomstandigheden’ en ‘Voedselveiligheid’
  • Nieuwe methodiek voor gewasbescherming die geldt voor open en bedekte teelt. Daarbij wordt zoveel mogelijk gestuurd op geïntegreerde gewasbescherming, emissiebeperking en gebruik van minst risicovolle middelen
  • Energie eisen bedekte teelt: inzichtelijk maken van broeikasgasemissie in plaats van sturen op energie efficiëntie.

Dit najaar heeft SMK diverse bijeenkomsten gehouden om de wijzigingen te bespreken en zo samen met belanghebbenden de voorstellen voor een werkbare duurzame Milieukeur teelt vorm te geven. Een toelichting hierop kunt u vinden in dit nieuwsbericht.

Hoorzitting 1 februari 2018

Als onderdeel van de herziening houdt SMK op 1 februari 2018 een openbare hoorzitting waar vragen kunnen worden gesteld en kan worden gereageerd op het finale voorstel voor het nieuwe certificatieschema. Dit is het laatste inspraakmoment voordat het College van Deskundigen agro/food Plantaardig deze criteria definitief vaststelt. De hoorzitting heeft betrekking op alle plantaardige producten van Milieukeur en is opgedeeld in twee dagdelen: open teelt (ochtend) en bedekte teelt (middag). De hoorzitting Milieukeur Plantaardige producten vindt plaats op:

Meer informatie

Team plantaardige agroketens Milieukeur: Stefanie de Kool, Els Lindeboom, Niko Moerman, Jantineke Hofland en Jori Langwerden.


*De publicatie en inwerkingtreding van het herziene certificatieschema van Milieukeur Plantaardige producten werd verschoven van 1 januari naar 1 maart 2018. Hierdoor was er meer tijd om tot een zorgvuldig samengesteld herzien schema te komen.

Aanmelding voor de hoorzitting via het antwoordformulier
Terug naar overzicht